27/06/2019
Top Người chơi Thời gian Số xu
Top Người chơi Thời gian Số xu
Bạn sẽ nhận thưởng khi đạt top 100 Big Update Tháng 6 - Thay đổi cơ cấu giải thưởng BigTime
Nhấn ngay Bạn hãy tiếp tục đoạt BigTime sau :
Chúc mừng
Nguyễn Trung Chiến
Nguyễn Trung Chiến đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Nguyen Van Phuong
Nguyen Van Phuong đã đổi thẻ thành công mệnh giá 50.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Nguyen Van Phuong
Nguyen Van Phuong đã đổi thẻ thành công mệnh giá 50.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Nguyen Van Phuong
Nguyen Van Phuong đã đổi thẻ thành công mệnh giá 100.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Sang
Sang đã đổi thẻ thành công mệnh giá 100.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Sang
Sang đã đổi thẻ thành công mệnh giá 100.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Sang
Sang đã đổi thẻ thành công mệnh giá 50.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Nguyễn Trung Chiến
Nguyễn Trung Chiến đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Nguyễn Trung Chiến
Nguyễn Trung Chiến đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Nguyễn Trung Chiến
Nguyễn Trung Chiến đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Phạm văn long
Phạm văn long đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 20 giờ trước
Chúc mừng
Cứ A Vàng
Cứ A Vàng đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Nguyễn Xuân Thanh
Nguyễn Xuân Thanh đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 19 giờ trước
Chúc mừng
Tống Văn Hoàng
Tống Văn Hoàng đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Tống Văn Hoàng
Tống Văn Hoàng đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Tỉnh Lưu Văn
Tỉnh Lưu Văn đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
Phạm Trường Vinh
Phạm Trường Vinh đã đổi thẻ thành công mệnh giá 50.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
A8 An
A8 An đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 21 giờ trước
Chúc mừng
A8 An
A8 An đã đổi thẻ thành công mệnh giá 20.000 đ 21 giờ trước